HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
 
Đây là cổng thông tin điện tử được trường ĐH Đông Á xây dựng nhằm cung cấp, trao đổi thông tin giữa nhà trường và CBGV. Nội dung gồm:

Quản lý tương tác giữa CBGV với nhà trường, giữa giảng viên, CVHT và SV.

Quản lý Kế hoạch công việc toàn niên, lịch họp, báo cáo của CBGV...

Xem các thông tin, thông báo, thời khóa biểu, lịch dạy, thông tin sinh viên, thông tin giảng viên...

Hỗ trợ GV lưu trữ hồ sơ giảng dạy điều khiển giảng dạy trực tuyến, kiểm soát làm bài về nhà và tự học của SV, xây dựng nguồn lực thư viện trực tuyến ...

Khảo sát góp ý của CBGV đối với nhà trường.
 
Họ tên hoặc Email:
 
Password:
 
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - DỰ ÁN QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG  - THUỘC DỰ ÁN NHÀ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ - PHIÊN BẢN 1.0